65,290 total views

ท่าเรือแหลมฉบัง
เพิ่มศักยภาพขนส่งทางทะเล เปิดประตูการค้าแห่งเอเชีย

ท่าเรือแหลมฉบัง
เพิ่มศักยภาพขนส่งทางทะเล เปิดประตูการค้าแห่งเอเชีย

พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓
เป็นท่าเรือชั้นนำของโลก
ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์
แบบ Automation
เพิ่มขีดความสามารถรองรับสินค้าได้ถึง ๑๘ ล้านตู้คอนเทนเนอร์ ต่อปี
พร้อมเชื่อมโยงการขนถ่ายสินค้าทางรถไฟ
ผ่าน “ท่าเรือบก” (Dry port) ทั้ง ๔ แห่ง
ได้แก่ ท่าเรือบกจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่าเรือบกจังหวัดขอนแก่น
ท่าเรือบกจังหวัดนครราชสีมา และท่าเรือบกจังหวัดนครสวรรค์ ได้ในอนาคต
เพิ่มสัดส่วนปริมาณการขนส่งจากระบบรางเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง
ช่วยลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์
รวมทั้งยกระดับเป็น “ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์” (E-Port)
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เปิดประตูการค้าสู่กลุ่มประเทศ CLMV
ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และทางตอนใต้ของจีน
เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าทางทะเล
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้
กระจายโอกาสการพัฒนา
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พร้อมส่งเสริมให้ไทยเป็น “ศูนย์กลาง” การขนส่งสินค้าทางทะเลของภูมิภาค

พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓
เป็นท่าเรือชั้นนำของโลก
ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์
แบบ Automation
เพิ่มขีดความสามารถรองรับสินค้าได้ถึง ๑๘ ล้านตู้คอนเทนเนอร์ ต่อปี
พร้อมเชื่อมโยงการขนถ่ายสินค้าทางรถไฟ
ผ่าน “ท่าเรือบก” (Dry port) ทั้ง ๔ แห่ง
ได้แก่ ท่าเรือบกจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่าเรือบกจังหวัดขอนแก่น
ท่าเรือบกจังหวัดนครราชสีมา และท่าเรือบกจังหวัดนครสวรรค์ ได้ในอนาคต
เพิ่มสัดส่วนปริมาณการขนส่งจากระบบรางเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง
ช่วยลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์
รวมทั้งยกระดับเป็น “ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์” (E-Port)
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เปิดประตูการค้าสู่กลุ่มประเทศ CLMV
ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และทางตอนใต้ของจีน
เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าทางทะเล
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้
กระจายโอกาสการพัฒนา
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พร้อมส่งเสริมให้ไทยเป็น “ศูนย์กลาง” การขนส่งสินค้าทางทะเลของภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐