72,827 total views

สายการเดินเรือแห่งชาติ
สร้างโอกาสของไทยในเวทีการค้าโลก

สายการเดินเรือแห่งชาติ
สร้างโอกาสของไทยในเวทีการค้าโลก

กระทรวงคมนาคมเดินหน้าศึกษา
การจัดตั้ง “สายการเดินเรือแห่งชาติ”
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการขนส่งทางทะเล
ทั้งการนำเข้าและส่งออก
ช่วยส่งเสริม “โครงการแลนด์บริดจ์”
ให้มีความต้องการในการขนส่งสินค้ามากขึ้น
โดยแนวทางการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติเบื้องต้น แบ่งเป็น ๒ ระยะ
ระยะแรก เปิดให้บริการการเดินเรือภายในประเทศ
มุ่งเน้นการเดินเรือในอ่าวไทย
ระยะต่อไป เปิดให้บริการการเดินเรือระหว่างประเทศ
ทั้งทางฝั่งตะวันออก ตั้งแต่กัมพูชา เวียดนาม
เกาหลีใต้ จีนทางตะวันออก ไปจนถึงญี่ปุ่น
และทางฝั่งตะวันตก ตั้งแต่อินเดีย ศรีลังกา
ตะวันออกกลาง แอฟริกา ไปจนถึงยุโรป
การจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ
จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้า
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
“การคมนาคมขนส่งทางน้ำ”
ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ยกระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ทางทะเลของภูมิภาค

กระทรวงคมนาคมเดินหน้าศึกษา
การจัดตั้ง “สายการเดินเรือแห่งชาติ”
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการขนส่งทางทะเล
ทั้งการนำเข้าและส่งออก
ช่วยส่งเสริม “โครงการแลนด์บริดจ์”
ให้มีความต้องการในการขนส่งสินค้ามากขึ้น
โดยแนวทางการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติเบื้องต้น แบ่งเป็น ๒ ระยะ
ระยะแรก เปิดให้บริการการเดินเรือภายในประเทศ
มุ่งเน้นการเดินเรือในอ่าวไทย
ระยะต่อไป เปิดให้บริการการเดินเรือระหว่างประเทศ
ทั้งทางฝั่งตะวันออก ตั้งแต่กัมพูชา เวียดนาม
เกาหลีใต้ จีนทางตะวันออก ไปจนถึงญี่ปุ่น
และทางฝั่งตะวันตก ตั้งแต่อินเดีย ศรีลังกา
ตะวันออกกลาง แอฟริกา ไปจนถึงยุโรป
การจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ
จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้า
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
“การคมนาคมขนส่งทางน้ำ”
ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ยกระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ทางทะเลของภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐