65,255 total views

เส้นทางเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน”
พลิกฟื้นการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง

เส้นทางเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน”
พลิกฟื้นการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง

เปิดประตูการท่องเที่ยวสู่ทะเลอันดามัน
ด้วยการพัฒนาเส้นทางเดินเรือ
และพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวที่สำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง
ท่าเรือท่าเลน จังหวัดกระบี่ ท่าเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา
ท่าเรือมาเนาะห์ และท่าเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต
เชื่อมโยง ๔ จังหวัดภาคใต้
เป็นเส้นทางท่องเที่ยว “วงแหวนอันดามัน”
“ตรัง-กระบี่-พังงา-ภูเก็ต”
ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง
เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
สนับสนุนให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค

เปิดประตูการท่องเที่ยวสู่ทะเลอันดามัน
ด้วยการพัฒนาเส้นทางเดินเรือ
และพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวที่สำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง
ท่าเรือท่าเลน จังหวัดกระบี่ ท่าเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา
ท่าเรือมาเนาะห์ และท่าเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต
เชื่อมโยง ๔ จังหวัดภาคใต้
เป็นเส้นทางท่องเที่ยว “วงแหวนอันดามัน”
“ตรัง-กระบี่-พังงา-ภูเก็ต”
ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง
เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
สนับสนุนให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐