65,264 total views

พัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเล
ส่งเสริมการท่องเที่ยว Thailand Riviera

พัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเล
ส่งเสริมการท่องเที่ยว Thailand Riviera

เปิดให้บริการถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ ๑
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนเศรษฐกิจในภาคตะวันออก
รวมทั้งพัฒนาโครงข่าย “ทางหลวงชนบท” เลียบชายฝั่งทะเล
รวมระยะทางกว่า ๕๐๐ กิโลเมตร
เชื่อมโยง ต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก
ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
ยกระดับเป็น “ถนนท่องเที่ยว” ชายฝั่งทะเลระดับสากล
ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย
หรือ “Thailand Riviera”
เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ส่งเสริมเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว
ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ในพื้นที่ตลอดแนวเส้นทาง
พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทย
เป็น “ศูนย์กลาง” การท่องเที่ยวที่สำคัญของเอเชีย

เปิดให้บริการถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ ๑
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนเศรษฐกิจในภาคตะวันออก
รวมทั้งพัฒนาโครงข่าย “ทางหลวงชนบท” เลียบชายฝั่งทะเล
รวมระยะทางกว่า ๕๐๐ กิโลเมตร
เชื่อมโยง ต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก
ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
ยกระดับเป็น “ถนนท่องเที่ยว” ชายฝั่งทะเลระดับสากล
ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย
หรือ “Thailand Riviera”
เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ส่งเสริมเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว
ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ในพื้นที่ตลอดแนวเส้นทาง
พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทย
เป็น “ศูนย์กลาง” การท่องเที่ยวที่สำคัญของเอเชีย

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐