73,720 total views

พัฒนาทางพิเศษ
เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง แก้ไขปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน

พัฒนาทางพิเศษ
เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง แก้ไขปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน

เร่งพัฒนาทางพิเศษ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
ช่วยลดเวลาการเดินทางและคลี่คลายปัญหาจราจรบนท้องถนน
ไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้
ทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง
แก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒
เส้นทางหลักในการเดินทางของจังหวัดภูเก็ต
ทางพิเศษสายพระราม ๓–ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอก
บรรเทาปัญหาจราจรบนถนนพระรามที่ ๒
เส้นทางหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าสู่ภาคใต้
รวมทั้งก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระราม ๙
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเฉลิมพระเกียรติแห่งใหม่
กว้างที่สุดในประเทศไทย
ช่วยแก้ไขปัญหารถติดสะสม เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษสายพระราม ๓ ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกมากยิ่งขึ้น

เร่งพัฒนาทางพิเศษ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
ช่วยลดเวลาการเดินทางและคลี่คลายปัญหาจราจรบนท้องถนน
ไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้
ทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง
แก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒
เส้นทางหลักในการเดินทางของจังหวัดภูเก็ต
ทางพิเศษสายพระราม ๓–ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอก
บรรเทาปัญหาจราจรบนถนนพระรามที่ ๒
เส้นทางหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าสู่ภาคใต้
รวมทั้งก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระราม ๙
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเฉลิมพระเกียรติแห่งใหม่
กว้างที่สุดในประเทศไทย
ช่วยแก้ไขปัญหารถติดสะสม เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษสายพระราม ๓ ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกมากยิ่งขึ้น

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐