73,718 total views

พัฒนามอเตอร์เวย์
เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน

พัฒนามอเตอร์เวย์
เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน

พัฒนาโครงข่าย “มอเตอร์เวย์”
ให้เป็นทางเลือกใหม่ของการคมนาคมและโลจิสติกส์
ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ด้วยการเร่งรัดการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ๓ เส้นทาง
ได้แก่ มอเตอร์เวย์ หมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6)
มอเตอร์เวย์ หมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81)
และมอเตอร์เวย์ หมายเลข ๘๒ สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82)
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์จากกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล
สู่พื้นที่ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
เชื่อมต่อประตูการค้าและเชื่อมโยงการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบ M-flow
แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่าน ลดอุบัติเหตุ
และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินให้แก่ประชาชน
พร้อมต่อยอดเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์
ตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ ๒๐ ปี
รวมกว่า ๒๑ เส้นทาง ระยะทางรวม ๖,๖๑๒ กิโลเมตร
กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และยกระดับประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลาง” การคมนาคมและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

พัฒนาโครงข่าย “มอเตอร์เวย์”
ให้เป็นทางเลือกใหม่ของการคมนาคมและโลจิสติกส์
ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ด้วยการเร่งรัดการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ๓ เส้นทาง
ได้แก่ มอเตอร์เวย์ หมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6)
มอเตอร์เวย์ หมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81)
และมอเตอร์เวย์ หมายเลข ๘๒ สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82)
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์จากกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล
สู่พื้นที่ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
เชื่อมต่อประตูการค้าและเชื่อมโยงการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบ M-flow
แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่าน ลดอุบัติเหตุ
และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินให้แก่ประชาชน
พร้อมต่อยอดเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์
ตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ ๒๐ ปี
รวมกว่า ๒๑ เส้นทาง ระยะทางรวม ๖,๖๑๒ กิโลเมตร
กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และยกระดับประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลาง” การคมนาคมและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐