65,260 total views

พัฒนามาตรฐานทางหลวง ๔ ช่องจราจร
เชื่อมโยงทั่วไทย เข้าถึงทุกพื้นที่

พัฒนามาตรฐานทางหลวง ๔ ช่องจราจร
เชื่อมโยงทั่วไทย เข้าถึงทุกพื้นที่

กระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนามาตรฐานทางหลวง
จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจรทั่วประเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้า
ให้คล่องตัว ต่อเนื่อง และปลอดภัย
ด้วยโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงและเข้าถึงทุกพื้นที่
พร้อมให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้ง ๓๖๕ วัน และทุกฤดูกาล
ช่วยกระจายความเจริญ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ
สร้างความ “อยู่ดีกินดี” ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
พร้อม “ยกระดับ” เป็น “Multimodal Transport”
เชื่อมโยงทุกมิติคมนาคม ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ
ให้ต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ จนเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์
รองรับการเจริญเติบโตของเมืองและประเทศ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง
และเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

กระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนามาตรฐานทางหลวง
จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจรทั่วประเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้า
ให้คล่องตัว ต่อเนื่อง และปลอดภัย
ด้วยโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงและเข้าถึงทุกพื้นที่
พร้อมให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้ง ๓๖๕ วัน และทุกฤดูกาล
ช่วยกระจายความเจริญ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ
สร้างความ “อยู่ดีกินดี” ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
พร้อม “ยกระดับ” เป็น “Multimodal Transport”
เชื่อมโยงทุกมิติคมนาคม ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ
ให้ต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ จนเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์
รองรับการเจริญเติบโตของเมืองและประเทศ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง
และเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐