73,722 total views

แผน MR-MAP ๑๐ เส้นทาง
พัฒนามอเตอร์เวย์ร่วมกับทางรถไฟ วางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผน MR-MAP ๑๐ เส้นทาง
พัฒนามอเตอร์เวย์ร่วมกับทางรถไฟ วางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เดินหน้าผลักดันแผน “MR-MAP”
เร่งพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์ร่วมกับทางรถไฟ จำนวน ๑๐ เส้นทาง
ประกอบด้วย แนวเหนือใต้ ๓ เส้นทาง
ได้แก่ MR1 เชียงราย-นราธิวาส MR2 หนองคาย-แหลมฉบัง MR3 บึงกาฬ-สุรินทร์
แนวตะวันออก-ตะวันตก ๖ เส้นทาง ได้แก่ MR4 นครพนม-ตาก
MR5 อุบลราชธานี-กาญจนบุรี MR6 สระแก้ว-กาญจนบุรี
MR7 ตราด-กรุงเทพมหานคร MR8 ชุมพร-ระนอง MR9 สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต
และแนววงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร ๑ เส้นทาง
คือ MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ ๓
เพื่อบูรณาการโครงข่ายในการเดินทางและขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ
ลดระยะเวลาการเดินทาง ลดต้นทุนการขนส่ง
ลดปัญหาการแบ่งแยก ๒ ฝั่ง ชุมชน และการเวนคืนที่ดินซ้ำซ้อน
ทั้งช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพิ่มโอกาสการพัฒนาไปยังพื้นที่ใหม่
เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมเศรษฐกิจเข้มแข็ง วางรากฐานการพัฒนาระบบคมนาคมไทย
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

เดินหน้าผลักดันแผน “MR-MAP”
เร่งพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์ร่วมกับทางรถไฟ จำนวน ๑๐ เส้นทาง
ประกอบด้วย แนวเหนือใต้ ๓ เส้นทาง
ได้แก่ MR1 เชียงราย-นราธิวาส MR2 หนองคาย-แหลมฉบัง MR3 บึงกาฬ-สุรินทร์
แนวตะวันออก-ตะวันตก ๖ เส้นทาง ได้แก่ MR4 นครพนม-ตาก
MR5 อุบลราชธานี-กาญจนบุรี MR6 สระแก้ว-กาญจนบุรี
MR7 ตราด-กรุงเทพมหานคร MR8 ชุมพร-ระนอง MR9 สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต
และแนววงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร ๑ เส้นทาง
คือ MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ ๓
เพื่อบูรณาการโครงข่ายในการเดินทางและขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ
ลดระยะเวลาการเดินทาง ลดต้นทุนการขนส่ง
ลดปัญหาการแบ่งแยก ๒ ฝั่ง ชุมชน และการเวนคืนที่ดินซ้ำซ้อน
ทั้งช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพิ่มโอกาสการพัฒนาไปยังพื้นที่ใหม่
เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมเศรษฐกิจเข้มแข็ง วางรากฐานการพัฒนาระบบคมนาคมไทย
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐