73,723 total views

พัฒนารถไฟทางคู่
ปฏิรูประบบราง ขับเคลื่อนการเดินทางและขนส่งอย่างยั่งยืน

พัฒนารถไฟทางคู่
ปฏิรูประบบราง ขับเคลื่อนการเดินทางและขนส่งอย่างยั่งยืน

เร่งปฏิรูประบบราง
ยกระดับรถไฟไทยเป็น “รถไฟทางคู่” ทั่วประเทศ
เพื่อรองรับการขนส่งสินค้า ลดต้นทุนการขนส่ง
และเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของประเทศ
เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เชื่อมโยงโครงข่ายทางรถไฟให้เข้าถึงทุกภูมิภาค
และเชื่อมต่อสู่ประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
พร้อมเป็น “แกนหลัก” ในการเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมอื่นทุกรูปแบบ
ช่วยกระจายความเจริญ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
และจากการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่
ทำให้เกิดความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมการเดินทางและขนส่ง
เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติที่กีดขวางเส้นทาง
รวมทั้งเกิดแลนด์มาร์คใหม่ที่สวยงามของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์รถไฟบ้านหินลับ อุโมงค์รถไฟยาวที่สุดในประเทศ
ทางรถไฟยกระดับ เลี่ยงเมืองลพบุรี ทางรถไฟยกระดับยาวที่สุดในประเทศ
และทางรถไฟยกระดับมวกเหล็ก ทางรถไฟยกระดับสูงที่สุดในประเทศ

เร่งปฏิรูประบบราง
ยกระดับรถไฟไทยเป็น “รถไฟทางคู่” ทั่วประเทศ
เพื่อรองรับการขนส่งสินค้า ลดต้นทุนการขนส่ง
และเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของประเทศ
เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เชื่อมโยงโครงข่ายทางรถไฟให้เข้าถึงทุกภูมิภาค
และเชื่อมต่อสู่ประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
พร้อมเป็น “แกนหลัก” ในการเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมอื่นทุกรูปแบบ
ช่วยกระจายความเจริญ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
และจากการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่
ทำให้เกิดความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมการเดินทางและขนส่ง
เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติที่กีดขวางเส้นทาง
รวมทั้งเกิดแลนด์มาร์คใหม่ที่สวยงามของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์รถไฟบ้านหินลับ อุโมงค์รถไฟยาวที่สุดในประเทศ
ทางรถไฟยกระดับ เลี่ยงเมืองลพบุรี ทางรถไฟยกระดับยาวที่สุดในประเทศ
และทางรถไฟยกระดับมวกเหล็ก ทางรถไฟยกระดับสูงที่สุดในประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐