65,286 total views

รถไฟความเร็วสูง
พลิกโฉมการเดินทางด้วยรถไฟ สู่มาตรฐานสากล

รถไฟความเร็วสูง
พลิกโฉมการเดินทางด้วยรถไฟ สู่มาตรฐานสากล

เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของรถไฟไทย
ด้วยรถไฟความเร็วสูง ๒ สายแรกของประเทศ
ได้แก่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา
ระยะทาง ๒๕๓ กิโลเมตร
และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)
ระยะทาง ๒๒๐ กิโลเมตร
เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางด้วยรถไฟให้ทันสมัย
ช่วยลดเวลาการเดินทาง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมเป็น “ทางเลือกใหม่” ของการเดินทางเช่นเดียวกับประเทศชั้นนำทั่วโลก

กระทรวงคมนาคมมีแผนจะพัฒนาเพิ่มเติมอีก ๕ เส้นทาง
ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพมหานคร-พิษณุโลก
เส้นทางกรุงเทพมหานคร-หัวหิน เส้นทางพิษณุโลก-เชียงใหม่
เส้นทางหัวหิน-สุราษฎร์ธานี และเส้นทางสุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์
รวมระยะทางกว่า ๑,๖๐๐ กิโลเมตร
เชื่อมโยงการเดินทางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้าน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระจายความเจริญ
สร้างโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของรถไฟไทย
ด้วยรถไฟความเร็วสูง ๒ สายแรกของประเทศ
ได้แก่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา
ระยะทาง ๒๕๓ กิโลเมตร
และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)
ระยะทาง ๒๒๐ กิโลเมตร
เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางด้วยรถไฟให้ทันสมัย
ช่วยลดเวลาการเดินทาง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมเป็น “ทางเลือกใหม่” ของการเดินทางเช่นเดียวกับประเทศชั้นนำทั่วโลก

กระทรวงคมนาคมมีแผนจะพัฒนาเพิ่มเติมอีก ๕ เส้นทาง
ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพมหานคร-พิษณุโลก
เส้นทางกรุงเทพมหานคร-หัวหิน เส้นทางพิษณุโลก-เชียงใหม่
เส้นทางหัวหิน-สุราษฎร์ธานี และเส้นทางสุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์
รวมระยะทางกว่า ๑,๖๐๐ กิโลเมตร
เชื่อมโยงการเดินทางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้าน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระจายความเจริญ
สร้างโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐