65,284 total views

เติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมือง
ขับเคลื่อนสู่มหานครแห่งระบบราง

เติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมือง
ขับเคลื่อนสู่มหานครแห่งระบบราง

เดินหน้าศึกษาและผลักดัน
แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ “M-MAP”
เติมเต็ม “โครงข่าย” รถไฟฟ้าในเมือง
ให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม ๑๔ สายทาง
พร้อมเร่งรัดก่อสร้างรถไฟฟ้า ๓ สายทาง
ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย- มีนบุรี และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง
เชื่อมต่อการเดินทางในเมืองให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ลดระยะเวลาในการเดินทาง แก้ไขปัญหาการจราจร
ส่งเสริมการเดินทางด้วยพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมยกระดับกรุงเทพมหานคร
สู่การเป็น “มหานครแห่งระบบราง” ที่ทันสมัยระดับสากล

เดินหน้าศึกษาและผลักดัน
แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ “M-MAP”
เติมเต็ม “โครงข่าย” รถไฟฟ้าในเมือง
ให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม ๑๔ สายทาง
พร้อมเร่งรัดก่อสร้างรถไฟฟ้า ๓ สายทาง
ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย- มีนบุรี และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง
เชื่อมต่อการเดินทางในเมืองให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ลดระยะเวลาในการเดินทาง แก้ไขปัญหาการจราจร
ส่งเสริมการเดินทางด้วยพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมยกระดับกรุงเทพมหานคร
สู่การเป็น “มหานครแห่งระบบราง” ที่ทันสมัยระดับสากล

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐