66,920 total views

ธ แผ้วทาง สร้างรากฐาน ไทยยั่งยืน

ธ แผ้วทาง สร้างรากฐาน ไทยยั่งยืน

นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาค
เพื่อทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของปวงประชาราษฎร์
ทำให้ทรงรับรู้ถึงปัญหาในแต่ละพื้นที่อย่างถ่องแท้
นำไปสู่การพระราชทานแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการสาธารณูปโภค การสื่อสาร การวิจัยและนวัตกรรม
การเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
เช่น การแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาอาชีพ และการศึกษา
เพื่อ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” และขจัด “ความทุกข์ยากลำเค็ญ”
ยังผลให้เกิดความไพบูลย์และร่มเย็นเป็นสุขอย่าง “มั่นคง” และ “ยั่งยืน”
แก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดิน

ด้วยพระปรีชาญาณและสายพระเนตรอันกว้างไกล
ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนา
กิจการด้าน “คมนาคมของไทย” ให้เจริญงอกงามอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ “แก้ปัญหาจราจร” ของมหานคร
เพื่อคลายความทุกข์ร้อนของทวยราษฎร์
ตลอดจนเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้า
ให้เปี่ยมด้วยความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
นำมาซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการพัฒนา
สร้างรายได้ กระจายโอกาส ขยายความเจริญอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
สร้างความอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ปวงพสกนิกรโดยถ้วนหน้า
สืบมากระทั่งปัจจุบัน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

ธ แผ้วทาง สร้างรากฐาน ไทยยั่งยืน

นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาค
เพื่อทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของปวงประชาราษฎร์
ทำให้ทรงรับรู้ถึงปัญหาในแต่ละพื้นที่อย่างถ่องแท้
นำไปสู่การพระราชทานแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการสาธารณูปโภค การสื่อสาร การวิจัยและนวัตกรรม
การเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
เช่น การแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาอาชีพ และการศึกษา
เพื่อ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” และขจัด “ความทุกข์ยากลำเค็ญ”
ยังผลให้เกิดความไพบูลย์และร่มเย็นเป็นสุขอย่าง “มั่นคง” และ “ยั่งยืน”
แก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดิน

ด้วยพระปรีชาญาณและสายพระเนตรอันกว้างไกล
ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนา
กิจการด้าน “คมนาคมของไทย” ให้เจริญงอกงามอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ “แก้ปัญหาจราจร” ของมหานคร
เพื่อคลายความทุกข์ร้อนของทวยราษฎร์
ตลอดจนเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้า
ให้เปี่ยมด้วยความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
นำมาซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการพัฒนา
สร้างรายได้ กระจายโอกาส ขยายความเจริญอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
สร้างความอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ปวงพสกนิกรโดยถ้วนหน้า
สืบมากระทั่งปัจจุบัน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาค
เพื่อทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของปวงประชาราษฎร์
ทำให้ทรงรับรู้ถึงปัญหาในแต่ละพื้นที่อย่างถ่องแท้
นำไปสู่การพระราชทานแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการสาธารณูปโภค การสื่อสาร การวิจัยและนวัตกรรม
การเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
เช่น การแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาอาชีพ และการศึกษา
เพื่อ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” และขจัด “ความทุกข์ยากลำเค็ญ”
ยังผลให้เกิดความไพบูลย์และร่มเย็นเป็นสุขอย่าง “มั่นคง” และ “ยั่งยืน”
แก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดิน

ด้วยพระปรีชาญาณและสายพระเนตรอันกว้างไกล
ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนา
กิจการด้าน “คมนาคมของไทย” ให้เจริญงอกงามอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ “แก้ปัญหาจราจร” ของมหานคร
เพื่อคลายความทุกข์ร้อนของทวยราษฎร์
ตลอดจนเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้า
ให้เปี่ยมด้วยความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
นำมาซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการพัฒนา
สร้างรายได้ กระจายโอกาส ขยายความเจริญอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
สร้างความอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ปวงพสกนิกรโดยถ้วนหน้า
สืบมากระทั่งปัจจุบัน