72,832 total views

พระมหากรุณาธิคุณด้านการคมนาคมทางน้ำ

พระมหากรุณาธิคุณด้านการคมนาคมทางน้ำ

สายน้ำมิเพียงเป็น “เส้นทางสัญจร”
แต่ยังเปรียบเสมือน “สายโลหิต” ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้เจริญเติบโต
และจะมีสายน้ำใดบนผืนแผ่นดินนี้
เสมอเหมือน “สายน้ำพระราชหฤทัย”
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานานัปการ
เพื่อความอยู่ดีกินดีของอาณาประชาราษฎร์
ตลอดจนพระราชทานแนวพระราชดำริในหลายโอกาส
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง “น้ำ”
ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ
เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร
ไปจนถึงการการพัฒนา “ระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ” อย่างยั่งยืน
โดยทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำ
การป้องกัน และแก้ไขมลภาวะเป็นพิษ
กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
น้อมนำพระราชปณิธานมาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา “ระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ”
ให้มีความเจริญก้าวหน้าสู่สากล ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป
สายน้ำมิเพียงเป็น “เส้นทางสัญจร”
แต่ยังเปรียบเสมือน “สายโลหิต” ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้เจริญเติบโต
และจะมีสายน้ำใดบนผืนแผ่นดินนี้
เสมอเหมือน “สายน้ำพระราชหฤทัย”
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานานัปการ
เพื่อความอยู่ดีกินดีของอาณาประชาราษฎร์
ตลอดจนพระราชทานแนวพระราชดำริในหลายโอกาส
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง “น้ำ”
ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ
เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร
ไปจนถึงการการพัฒนา “ระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ” อย่างยั่งยืน
โดยทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำ
การป้องกัน และแก้ไขมลภาวะเป็นพิษ
กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
น้อมนำพระราชปณิธานมาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา “ระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ”
ให้มีความเจริญก้าวหน้าสู่สากล ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐