72,831 total views

เรือเด่นสุทธิ

เรือเด่นสุทธิ

เรือพร้อมอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน
มีภารกิจหลักในการป้องกันและขจัด “มลพิษทางน้ำ”
เนื่องจากคราบน้ำมันในน่านน้ำไทย
โดยกระทรวงคมนาคมด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศเดนมาร์ก
ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเรือ
พร้อมกับทรงเจิมเรือเพื่อความเป็นสิริมงคล
และทรงรับฟังการบรรยายสรุปสมรรถนะ
ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๐
การนี้ ยังได้พระราชทานนามอันเป็นมงคลแก่เรือขจัดคราบน้ำมันลำนี้ว่า “เด่นสุทธิ”
โดยเรือเด่นสุทธิมีขนาด ๒๑๓ ตันกรอส ความยาว ๓๐.๘๐ เมตร
ความยาวที่แนวน้ำ ๒๖ เมตรความกว้าง ๗.๘๐ เมตร ความลึก ๓.๒๐ เมตร
และอัตรากินน้ำลึก ๒.๒๕ เมตร
ได้รับการออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการตามภารกิจ
ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนบนและในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
มี “ภารกิจหลัก” ในการขจัดคราบน้ำมัน
ตลอดจน “ภารกิจเสริม” ในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางน้ำด้านอื่น ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการดับเพลิงในทะเล การตรวจการณ์ทางทะเล
ไปจนถึงการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

เรือพร้อมอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน
มีภารกิจหลักในการป้องกันและขจัด “มลพิษทางน้ำ”
เนื่องจากคราบน้ำมันในน่านน้ำไทย
โดยกระทรวงคมนาคมด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศเดนมาร์ก
ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเรือ
พร้อมกับทรงเจิมเรือเพื่อความเป็นสิริมงคล
และทรงรับฟังการบรรยายสรุปสมรรถนะ
ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๐
การนี้ ยังได้พระราชทานนามอันเป็นมงคลแก่เรือขจัดคราบน้ำมันลำนี้ว่า “เด่นสุทธิ”
โดยเรือเด่นสุทธิมีขนาด ๒๑๓ ตันกรอส ความยาว ๓๐.๘๐ เมตร
ความยาวที่แนวน้ำ ๒๖ เมตรความกว้าง ๗.๘๐ เมตร ความลึก ๓.๒๐ เมตร
และอัตรากินน้ำลึก ๒.๒๕ เมตร
ได้รับการออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการตามภารกิจ
ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนบนและในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
มี “ภารกิจหลัก” ในการขจัดคราบน้ำมัน
ตลอดจน “ภารกิจเสริม” ในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางน้ำด้านอื่น ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการดับเพลิงในทะเล การตรวจการณ์ทางทะเล
ไปจนถึงการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐