72,834 total views

ถนนกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนรอบนอก

ถนนกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนรอบนอก

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระองค์พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร
ด้วยโครงข่าย “ถนนวงแหวน” ขนาดใหญ่
ประกอบด้วย ถนนวงแหวนรอบใน หรือ “ถนนรัชดาภิเษก”
ซึ่งต่อมากระทรวงคมนาคมได้สนองพระราชดำริ
ดำเนินการก่อสร้าง “ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร” ใน พุทธศักราช ๒๕๒๑
โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนด้านตะวันตก ต่อด้วยด้านตะวันออก
และด้านใต้เชื่อมต่อเป็นโครงข่ายถนนวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองทั้ง ๓ ด้าน
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา
ต่อมา ใน พุทธศักราช ๒๕๓๙ เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
พระองค์ได้พระราชทานนามถนนสายนี้ว่า “ถนนกาญจนาภิเษก”
นับเป็นถนนวงแหวนรอบนอกของระบบโครงข่ายถนนวงแหวนตามแนวพระราชดำริ
ที่ช่วยแบ่งเบาการจราจรจากถนนรัชดาภิเษก
และยังเป็นโครงข่ายถนนเลี่ยงเมือง
ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนสายหลักที่ออกไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระองค์พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร
ด้วยโครงข่าย “ถนนวงแหวน” ขนาดใหญ่
ประกอบด้วย ถนนวงแหวนรอบใน หรือ “ถนนรัชดาภิเษก”
ซึ่งต่อมากระทรวงคมนาคมได้สนองพระราชดำริ
ดำเนินการก่อสร้าง “ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร” ใน พุทธศักราช ๒๕๒๑
โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนด้านตะวันตก ต่อด้วยด้านตะวันออก
และด้านใต้เชื่อมต่อเป็นโครงข่ายถนนวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองทั้ง ๓ ด้าน
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา
ต่อมา ใน พุทธศักราช ๒๕๓๙ เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
พระองค์ได้พระราชทานนามถนนสายนี้ว่า “ถนนกาญจนาภิเษก”
นับเป็นถนนวงแหวนรอบนอกของระบบโครงข่ายถนนวงแหวนตามแนวพระราชดำริ
ที่ช่วยแบ่งเบาการจราจรจากถนนรัชดาภิเษก
และยังเป็นโครงข่ายถนนเลี่ยงเมือง
ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนสายหลักที่ออกไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐