65,258 total views

ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงแหวนรอบใน

ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงแหวนรอบใน

ปัญหาที่สำคัญของการจราจรในกรุงเทพมหานคร
คือการระบายปริมาณรถยนต์จากตัวเมืองชั้นในออกสู่บริเวณรอบนอกที่ล่าช้า
ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงรับรู้และเข้าพระราชหฤทัยถึงความเดือดร้อนของราษฎร
จึงมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาจราจรด้วยการก่อสร้างโครงข่าย “ถนนวงแหวน”
โดยใน พุทธศักราช ๒๕๑๔ อันเป็นมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี
ทรงพระกรุณาพระราชทานแนวพระราชดำริ
ให้มีการก่อสร้างถนนวงแหวนเพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชน
แทนการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ตามที่รัฐบาลขณะนั้นตั้งใจทูลเกล้าถวาย
โดยปรับปรุงถนนที่มีอยู่เดิม ๑๘ กิโลเมตร และสร้างถนนสายใหม่อีก ๒๗ กิโลเมตร
เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ ความยาวกว่า ๔๕ กิโลเมตร
เริ่มจากสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ มาบรรจบที่แยกท่าพระ
พระองค์พระราชทานนามถนนวงแหวนสายนี้ว่า “ถนนรัชดาภิเษก”
นับเป็นถนน “วงแหวนรอบใน” ของโครงข่ายถนนวงแหวนตามแนวพระราชดำริ
ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในการสัญจรเข้า-ออก ระหว่างใจกลางเมืองกับนอกเมือง
ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทุกทิศทางให้สามารถผ่านกรุงเทพมหานครได้
โดยไม่ต้องเข้าสู่ใจกลางเมืองซึ่งมีการจราจรคับคั่ง

ปัญหาที่สำคัญของการจราจรในกรุงเทพมหานคร
คือการระบายปริมาณรถยนต์จากตัวเมืองชั้นในออกสู่บริเวณรอบนอกที่ล่าช้า
ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงรับรู้และเข้าพระราชหฤทัยถึงความเดือดร้อนของราษฎร
จึงมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาจราจรด้วยการก่อสร้างโครงข่าย “ถนนวงแหวน”
โดยใน พุทธศักราช ๒๕๑๔ อันเป็นมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี
ทรงพระกรุณาพระราชทานแนวพระราชดำริ
ให้มีการก่อสร้างถนนวงแหวนเพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชน
แทนการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ตามที่รัฐบาลขณะนั้นตั้งใจทูลเกล้าถวาย
โดยปรับปรุงถนนที่มีอยู่เดิม ๑๘ กิโลเมตร และสร้างถนนสายใหม่อีก ๒๗ กิโลเมตร
เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ ความยาวกว่า ๔๕ กิโลเมตร
เริ่มจากสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ มาบรรจบที่แยกท่าพระ
พระองค์พระราชทานนามถนนวงแหวนสายนี้ว่า “ถนนรัชดาภิเษก”
นับเป็นถนน “วงแหวนรอบใน” ของโครงข่ายถนนวงแหวนตามแนวพระราชดำริ
ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในการสัญจรเข้า-ออก ระหว่างใจกลางเมืองกับนอกเมือง
ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทุกทิศทางให้สามารถผ่านกรุงเทพมหานครได้
โดยไม่ต้องเข้าสู่ใจกลางเมืองซึ่งมีการจราจรคับคั่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐