72,837 total views

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ที่ยิ่งใหญ่
ทั้งทรงเป็น “แบบอย่าง” ของการมุ่งมั่นพัฒนามาโดยตลอด
กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
น้อมนำพระราชปณิธานมาเป็นแนวทางสู่การพัฒนาเสมอมา
ดังเช่นการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
อันเป็นการเดินทางด้วยรถไฟยุคใหม่ ที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กระทั่ง ประเทศไทย มี “รถไฟฟ้าใต้ดิน” สายแรก
คือ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
ช่วง หัวลำโพง – ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ – บางซื่อ ที่ชื่อว่า
“รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล”
โดยนามว่า “เฉลิมรัชมงคล” นี้
ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒
อันมีความหมายว่า “งานเฉลิมความเป็นมงคลแห่งความเป็นพระราชา”
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙
ทั้งทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการเดินรถ
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
ยังความเป็นสิริมงคลและความปลาบปลื้ม
แก่กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าอย่างหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ที่ยิ่งใหญ่
ทั้งทรงเป็น “แบบอย่าง” ของการมุ่งมั่นพัฒนามาโดยตลอด
กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
น้อมนำพระราชปณิธานมาเป็นแนวทางสู่การพัฒนาเสมอมา
ดังเช่นการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
อันเป็นการเดินทางด้วยรถไฟยุคใหม่ ที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กระทั่ง ประเทศไทย มี “รถไฟฟ้าใต้ดิน” สายแรก
คือ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
ช่วง หัวลำโพง – ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ – บางซื่อ ที่ชื่อว่า
“รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล”
โดยนามว่า “เฉลิมรัชมงคล” นี้
ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒
อันมีความหมายว่า “งานเฉลิมความเป็นมงคลแห่งความเป็นพระราชา”
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙
ทั้งทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการเดินรถ
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
ยังความเป็นสิริมงคลและความปลาบปลื้ม
แก่กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าอย่างหาที่สุดมิได้

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐