72,824 total views

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
โดยนามว่า “สุวรรณภูมิ” นี้ ได้รับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มีความหมายว่า “แผ่นดินทอง”
ทั้งทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสาร
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕
ยังความปลาบปลื้มปีติแก่กระทรวงคมนาคม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการอย่างหาที่สุดมิได้
ปัจจุบัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้มากถึง ๔๕ ล้านคนต่อปี
รองรับเที่ยวบินได้ ๗๖ เที่ยวบินต่อชั่วโมง
และรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ ๓ ล้านตันต่อปี
นับเป็นท่าอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
และตั้งเป้าหมายว่าจะเป็น “ศูนย์กลางการบิน” ที่สำคัญของเอเชีย
นอกจากนี้ ยังถือเป็น “ประตูบานแรก” ที่ต้อนรับอาคันตุกะต่างแดนผู้มาเยือนประเทศไทย
ด้วยการออกแบบให้มีความโดดเด่น วิจิตร ทันสมัย
ผสานไปกับกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์อย่างงดงามและลงตัว

ท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
โดยนามว่า “สุวรรณภูมิ” นี้ ได้รับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มีความหมายว่า “แผ่นดินทอง”
ทั้งทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสาร
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕
ยังความปลาบปลื้มปีติแก่กระทรวงคมนาคม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการอย่างหาที่สุดมิได้
ปัจจุบัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้มากถึง ๔๕ ล้านคนต่อปี
รองรับเที่ยวบินได้ ๗๖ เที่ยวบินต่อชั่วโมง
และรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ ๓ ล้านตันต่อปี
นับเป็นท่าอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
และตั้งเป้าหมายว่าจะเป็น “ศูนย์กลางการบิน” ที่สำคัญของเอเชีย
นอกจากนี้ ยังถือเป็น “ประตูบานแรก” ที่ต้อนรับอาคันตุกะต่างแดนผู้มาเยือนประเทศไทย
ด้วยการออกแบบให้มีความโดดเด่น วิจิตร ทันสมัย
ผสานไปกับกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์อย่างงดงามและลงตัว

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐