73,716 total views

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

หนึ่งในท่าอากาศยานภูมิภาค
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานนามอันเป็นมหามงคลว่า
“ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย”
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทั้งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี
ที่ปวงชนชาวไทยมีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ซึ่งเคยประทับอยู่ ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย
โดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เปิดให้บริการการเดินทางระหว่างเชียงราย-กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
ปัจจุบัน มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ ๓ ล้านคนต่อปี
และสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่
เช่น Boeing 777, Boeing 787, Airbus A330 series, Airbus A340 series
และอากาศยานขนาดใหญ่มาก เช่น Boeing 747 series ได้

หนึ่งในท่าอากาศยานภูมิภาค
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานนามอันเป็นมหามงคลว่า
“ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย”
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทั้งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี
ที่ปวงชนชาวไทยมีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ซึ่งเคยประทับอยู่ ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย
โดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เปิดให้บริการการเดินทางระหว่างเชียงราย-กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
ปัจจุบัน มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ ๓ ล้านคนต่อปี
และสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่
เช่น Boeing 777, Boeing 787, Airbus A330 series, Airbus A340 series
และอากาศยานขนาดใหญ่มาก เช่น Boeing 747 series ได้

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐