73,713 total views

ชลพิพัฒนา เทิดถาวร

ชลพิพัฒนา เทิดถาวร

กระทรวงคมนาคมพร้อมสนองพระราชปณิธานสร้างความยั่งยืน
มุ่งมั่นพัฒนา “การคมนาคมขนส่งทางน้ำ” ให้เป็นทางเลือกของการเดินทางและการขนส่ง
ที่ทันสมัย สะดวกปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมอื่น ๆ อย่างไร้รอยต่อ
พร้อมยกระดับท่าเรือน้ำลึกให้มีศักยภาพเทียบเท่าท่าเรือชั้นนำของโลก
มุ่งเปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการพัฒนาประเทศ
สู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
กระทรวงคมนาคมพร้อมสนองพระราชปณิธานสร้างความยั่งยืน
มุ่งมั่นพัฒนา “การคมนาคมขนส่งทางน้ำ” ให้เป็นทางเลือกของการเดินทางและการขนส่ง
ที่ทันสมัย สะดวกปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมอื่น ๆ อย่างไร้รอยต่อ
พร้อมยกระดับท่าเรือน้ำลึกให้มีศักยภาพเทียบเท่าท่าเรือชั้นนำของโลก
มุ่งเปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการพัฒนาประเทศ
สู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐