73,714 total views

สานเส้นทาง สร้างความยั่งยืน

สานเส้นทาง สร้างความยั่งยืน

กระทรวงคมนาคมพร้อมสนองพระราชปณิธานสร้างความยั่งยืน
มุ่งมั่นพัฒนา “การคมนาคมขนส่งทางบก” ให้ครอบคลุม เชื่อมโยง
และทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศ
ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น เมือง จังหวัด ภาค ไปจนถึงประเทศและระหว่างประเทศ
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายด้วยการแก้ไขปัญหาจราจร
มุ่งเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมทุกมิติอย่างไร้รอยต่อ
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
รองรับการเจริญเติบโตของเมือง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
กระทรวงคมนาคมพร้อมสนองพระราชปณิธานสร้างความยั่งยืน
มุ่งมั่นพัฒนา “การคมนาคมขนส่งทางบก” ให้ครอบคลุม เชื่อมโยง
และทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศ
ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น เมือง จังหวัด ภาค ไปจนถึงประเทศและระหว่างประเทศ
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายด้วยการแก้ไขปัญหาจราจร
มุ่งเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมทุกมิติอย่างไร้รอยต่อ
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
รองรับการเจริญเติบโตของเมือง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐