73,715 total views

พลิกโฉมระบบราง สร้างไทยวัฒนา

พลิกโฉมระบบราง สร้างไทยวัฒนา

กระทรวงคมนาคมพร้อมสนองพระราชปณิธานสร้างความยั่งยืน
มุ่งมั่นพัฒนา “การคมนาคมขนส่งทางราง” ให้เป็นระบบหลักของประเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟ
ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ราคาสมเหตุสมผล
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทันสมัยทัดเทียมสากล
มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศ
พร้อมเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ
รองรับการพัฒนาประเทศ สู่การเป็น “ประตูการค้า”
และ “ศูนย์กลาง” การคมนาคมและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
กระทรวงคมนาคมพร้อมสนองพระราชปณิธานสร้างความยั่งยืน
มุ่งมั่นพัฒนา “การคมนาคมขนส่งทางราง” ให้เป็นระบบหลักของประเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟ
ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ราคาสมเหตุสมผล
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทันสมัยทัดเทียมสากล
มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศ
พร้อมเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ
รองรับการพัฒนาประเทศ สู่การเป็น “ประตูการค้า”
และ “ศูนย์กลาง” การคมนาคมและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐