72,842 total views

เบิกน่านฟ้า วัฒนาสู่สากล

เบิกน่านฟ้า วัฒนาสู่สากล

กระทรวงคมนาคมพร้อมสนองพระราชปณิธานสร้างความยั่งยืน
มุ่งมั่นพัฒนา “การคมนาคมขนส่งทางอากาศ”
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
ให้ทันสมัย ปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากล
พร้อมเปิดน่านฟ้า เดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานหลักและท่าอากาศยานภูมิภาค
มุ่งยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก
กระทรวงคมนาคมพร้อมสนองพระราชปณิธานสร้างความยั่งยืน
มุ่งมั่นพัฒนา “การคมนาคมขนส่งทางอากาศ”
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
ให้ทันสมัย ปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากล
พร้อมเปิดน่านฟ้า เดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานหลักและท่าอากาศยานภูมิภาค
มุ่งยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐