73,717 total views

ร้อยรวมใจไทยทั่วหล้า ยิ่งด้วยบิตุรงค์

ร้อยรวมใจไทยทั่วหล้า ยิ่งด้วยบิตุรงค์

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“ชาติไทย” ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขเกษมศานต์ของราษฎร
ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน “ชาติ”
เปรียบเสมือน “พ่อ” ของแผ่นดิน
ทั้งทรงเป็น “บิดา” แห่งศาสตร์ต่าง ๆ ถึง ๙ แขนง
ได้แก่ ๑. พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ ๒. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
๓. พระบิดาแห่งฝนหลวง ๔. พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ๕. พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
๖. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย ๗. พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
๘. พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และ ๙. พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็น “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นการหลอมรวม “พลัง” แห่งความสมัครสมานสามัคคี
ให้คนในชาติได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี
ด้วยการน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ
พระปรีชาญาณ และพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความรักใคร่กลมเกลียวในสถาบันครอบครัว
ให้ “ลูก” ได้ตระหนักถึงพระคุณ “พ่อ”
และให้ “พ่อ” ได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวและสังคมตลอดไป
ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“ชาติไทย” ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขเกษมศานต์ของราษฎร
ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน “ชาติ”
เปรียบเสมือน “พ่อ” ของแผ่นดิน
ทั้งทรงเป็น “บิดา” แห่งศาสตร์ต่าง ๆ ถึง ๙ แขนง
ได้แก่ ๑. พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ ๒. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
๓. พระบิดาแห่งฝนหลวง ๔. พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ๕. พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
๖. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย ๗. พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
๘. พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และ ๙. พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็น “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นการหลอมรวม “พลัง” แห่งความสมัครสมานสามัคคี
ให้คนในชาติได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี
ด้วยการน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ
พระปรีชาญาณ และพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความรักใคร่กลมเกลียวในสถาบันครอบครัว
ให้ “ลูก” ได้ตระหนักถึงพระคุณ “พ่อ”
และให้ “พ่อ” ได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวและสังคมตลอดไป

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐