72,836 total views

ธ สืบเกล้า สืบสาน สร้างไทยยั่งยืน

ธ สืบเกล้า สืบสาน สร้างไทยยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”
พระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทั้งในด้านการสาธารณูปโภค การเกษตร การบริหารจัดการน้ำ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาอาชีพ และการศึกษา
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่าง “มั่นคง” และ “ยั่งยืน”
สมดังพระปฐมบรมราชโองการ
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
รวมทั้งทรงพระกรุณาส่งเสริม
กิจการด้าน “คมนาคมขนส่ง” ของไทยให้เจริญก้าวหน้าในทุกมิติ
ด้วยเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศชาติ
และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน
ดังที่ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย
ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
ตลอดจนได้พระราชทานนามสถานีกลางบางซื่อว่า “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์”
รวมทั้งพระราชทานนนามเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนว่า “นครวิถี”
และพระราชทานนนามเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มว่า “ธานีรัถยา”
นำมาซึ่งความปีติยินดีและเป็นสิริมงคลแก่รัฐบาล
กระทรวงคมนาคม ตลอดจนประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
และด้วยความตั้งพระราชหฤทัยมั่นที่จะ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”
พระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะก่อสร้าง
“อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙”
เพื่อเป็น “สวนสาธารณะ” สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย
เป็น “ปอด” แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร
และเป็น “แหล่งเรียนรู้” ในเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดยเฉพาะในเรื่องฟื้นฟูป่า การบริหารจัดการน้ำ
และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
ตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงตรากตรำพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”
พระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทั้งในด้านการสาธารณูปโภค การเกษตร การบริหารจัดการน้ำ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาอาชีพ และการศึกษา
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่าง “มั่นคง” และ “ยั่งยืน”
สมดังพระปฐมบรมราชโองการ
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
รวมทั้งทรงพระกรุณาส่งเสริม
กิจการด้าน “คมนาคมขนส่ง” ของไทยให้เจริญก้าวหน้าในทุกมิติ
ด้วยเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศชาติ
และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน
ดังที่ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย
ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
ตลอดจนได้พระราชทานนามสถานีกลางบางซื่อว่า “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์”
รวมทั้งพระราชทานนนามเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนว่า “นครวิถี”
และพระราชทานนนามเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มว่า “ธานีรัถยา”
นำมาซึ่งความปีติยินดีและเป็นสิริมงคลแก่รัฐบาล
กระทรวงคมนาคม ตลอดจนประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
และด้วยความตั้งพระราชหฤทัยมั่นที่จะ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”
พระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะก่อสร้าง
“อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙”
เพื่อเป็น “สวนสาธารณะ” สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย
เป็น “ปอด” แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร
และเป็น “แหล่งเรียนรู้” ในเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดยเฉพาะในเรื่องฟื้นฟูป่า การบริหารจัดการน้ำ
และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
ตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงตรากตรำพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งรัชสมัย

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐