65,282 total views

ภารกิจกระทรวงคมนาคม

ภารกิจกระทรวงคมนาคม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็น “แรงบันดาลใจ” ใน “พลัง” แห่งการทำความดีและสมัครสมานสามัคคี
เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
กระทรวงคมนาคมพร้อมสนองพระราชปณิธาน
ในการสร้างความ “ยั่งยืน” ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนในทุกมิติ
พร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development)
ขององค์การสหประชาชาติ
ด้วยการ “ผนึกกำลัง” ทุกภาคส่วน
ร่วมขับเคลื่อนกิจการ “คมนาคมขนส่งของไทย”
ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้เปี่ยมประสิทธิภาพ
มุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม พร้อมเชื่อมโยงทุกโครงข่ายอย่างไร้รอยต่อ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ำ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
สร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็น “แรงบันดาลใจ” ใน “พลัง” แห่งการทำความดีและสมัครสมานสามัคคี
เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
กระทรวงคมนาคมพร้อมสนองพระราชปณิธาน
ในการสร้างความ “ยั่งยืน” ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนในทุกมิติ
พร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development)
ขององค์การสหประชาชาติ
ด้วยการ “ผนึกกำลัง” ทุกภาคส่วน
ร่วมขับเคลื่อนกิจการ “คมนาคมขนส่งของไทย”
ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้เปี่ยมประสิทธิภาพ
มุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม พร้อมเชื่อมโยงทุกโครงข่ายอย่างไร้รอยต่อ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ำ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
สร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐